07 اردیبهشت، 1403
فیلم آموزشی
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد
⚓️🚢دریانوردانِ تلاشگر و صدیق پای کار ایرانروز جهانی کار و کارگر گرامی باد🌹
بیشتر
05 شهریور، 1402
فیلم آموزشی
منتخب عکس های ارسالی دریانوردان ایران به مسابقه بین المللی عکس
منتخب عکس های ارسالی دریانوردان ایران به مسابقه بین المللی عکس ITF - 2023 با موضوع "زندگی در دریا"
بیشتر
04 اردیبهشت، 1402
فیلم آموزشی
بیست گام و برنامه انجمن دریانوردان در سال ۱۴۰۲
.
بیشتر
19 مرداد، 1400
فیلم آموزشی
فیلم آموزشی نحوه ورود به سامانه مجمع
.
بیشتر
13 اردیبهشت، 1400
فیلم آموزشی
فیلم آموزشی آشنایی دریانوردان با قوانین مربوط به بازگشت به میهن
فیلم آموزشی آشنایی دریانوردان با قوانین مربوط به بازگشت به میهنبرگرفته از مفاد قوانین کنوانسیون کار دریایی ( MLC) 
بیشتر
18 اسفند، 1399
فیلم آموزشی
توصیه های ایمنی
توصیه های ایمنی در هنگام کار بر روی کشتی این قسمت: آسیب دیدگی چشم
بیشتر