24 آبان، 1400
گزارش مجمع
نتایج مجمع عمومی عادی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران تاریخ 23 مرداد...
نتایج و آرا نهایی مجمع عمومی عادی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران
بیشتر
24 مرداد، 1400
گزارش مجمع
گزارش متمم بازرسی انجمن
گزارش متمم بازرسی انجمن
بیشتر
23 مرداد، 1400
گزارش مجمع
گزارش بازرسی مجمع عمومی عادی سال 1400
.
بیشتر