24 آبان، 1400
گزارش مجمع
نتایج مجمع عمومی عادی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران تاریخ 23 مرداد...
نتایج و آرا نهایی مجمع عمومی عادی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران
بیشتر
24 مرداد، 1400
گزارش مجمع
گزارش متمم بازرسی انجمن
گزارش متمم بازرسی انجمن
بیشتر
23 مرداد، 1400
گزارش مجمع
گزارش بازرسی مجمع عمومی عادی سال 1400
.
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارش مجمع
بخش اول گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.بدین منظورگزارش عملکرد انجمن صنفی...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارش مجمع
بخش دوم گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.بدین منظورگزارش عملکرد انجمن صنفی...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارش مجمع
بخش سوم گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.بدین منظورگزارش عملکرد انجمن صنفی...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارش مجمع
بخش چهارم گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.بدین منظورگزارش عملکرد انجمن صنفی...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارش مجمع
بخش پنجم گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.بدین منظورگزارش عملکرد انجمن صنفی...
بیشتر