درباره انجمن

معرفی انجمن

انجمن صنفي كارگري دريانوردان تجاري ايران نهادي كارگري صنفي است كه در سال 1385 طبق قوانين جاري كشور در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به ثبت رسيد و در سال 2012 ميلادي با اخذ تاييديه فدارسيون جهاني كارگران حمل و نقل (ITF) به عنوان نماينده اين فدراسيون در ايران نسبت به عقد پيمان جمعي (مطابق با استانداردهاي بين المللي معيشتي دريانوردان بر روي شناورهاي تجاري و براساس قوانين جاري كشور) با شركتهاي كشتيراني و تامين نيرو در ايران و نظارت بر حسن اجراي مفاد پيمان اقدام نمود.