09 اسفند، 1400
گزارشات داخلی
اولین گزارش هفتمین دوره هیات مدیره
دریانوردان و اعضای محترم با سلام ،در ابتدا جا دارد قدردان حمایت قاطع و پرشمار و با معنی دریانوردان از اقدامات و فعالیتهای انجمن در خصوص پیگیری مطالبات عمومی در شرکتها و حوزه های...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارشات داخلی
بخش اول گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.&nbsp...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارشات داخلی
بخش دوم گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.&nbsp...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارشات داخلی
بخش سوم گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.بدین منظورگزارش عملکرد انجمن صنفی...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارشات داخلی
بخش چهارم گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.بدین منظورگزارش عملکرد انجمن صنفی...
بیشتر
20 مرداد، 1400
گزارشات داخلی
بخش پنجم گزارش عملکرد دوره سه ساله هیات مدیره انجمن
همانگونه که مستحضر هستید سه سال از فعالیت ششمین دوره هیأت مدیره انجمن دریانوردان می گذرد و در انتهای تابستان 1400 این دوره هیات مدیره نیز به پایان می رسد.بدین منظورگزارش عملکرد انجمن صنفی...
بیشتر
10 آذر، 1398
گزارشات داخلی
بخش چهارم گزارش عملکرد دوره ششم هیات مدیره انجمن در سال 1398
همانگونه که مستحضر هستید یکسال از دوازدهمین نشست مجمت عمومی و سالیانه و برگزاری ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره جدید در مهر ماه سال 1397 با مشارک فعال و پرشور دریانوردان عضو و نمایندگان آنها می گذ...
بیشتر
03 آذر، 1398
گزارشات داخلی
بخش سوم گزارش عملکرد دوره ششم هیات مدیره انجمن در سال 1398
همانگونه که مستحضر هستید یکسال از دوازدهمین نشست مجمت عمومی و سالیانه و برگزاری ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره جدید در مهر ماه سال 1397 با مشارک فعال و پرشور دریانوردان عضو و نمایندگان آنها می گذ...
بیشتر
19 آبان، 1398
گزارشات داخلی
بخش دوم گزارش عملکرد دوره ششم هیات مدیره انجمن در سال 1398
همانگونه که مستحضر هستید یکسال از دوازدهمین نشست مجمت عمومی و سالیانه و برگزاری ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره جدید در مهر ماه سال 1397 با مشارک فعال و پرشور دریانوردان عضو و نمایندگان آنها می گذ...
بیشتر
14 آبان، 1398
گزارشات داخلی
بخش اول گزارش عملکرد دوره ششم هیات مدیره انجمن در سال 1398
همانگونه که مستحضر هستید یکسال از دوازدهمین نشست مجمت عمومی و سالیانه و برگزاری ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره جدید در مهر ماه سال 1397 با مشارک فعال و پرشور دریانوردان عضو و نمایندگان آنها می گذ...
بیشتر