درباره انجمن

اهداف و چشم انداز

اهداف كوتاه مدت

·         سازماندهي(تدوين دستورالعمل ها)

·         تهيه و توزيع پرسشنامه بين اعضاء(عملكرد انجمن ، پيشنهادات)

·         برگزاري نشستهاي ادواري با اعضاء

·         تشكيل بانك اطلاعاتي از توانمندي اعضاء

·         شناسايي و بر قراري ارتباط با تشكل هاي همسو

·         شناسايي شركت هاي واجد شرايط براي عقد پيمان جمعي

 اهداف ميان مدت

·         برگزاري دوره هاي آموزشي بازرسي از كشتي ها

·         تاسيس كانون انجمن هاي دريانوردي

·         جذب و اجرايي پروژهاي انتفاعي

·         اجراي بازديد هاي ادواري از كشتي ها

 
اهداف بلند مدت

·         برگزاري دوره هاي دريانوردي

·         تاسيس صندوق تعاون دريانوردان

·         تاسيس تعاوني مسكن دريانوردان

·         تاسيس دفتر حمايت از حقوق دريانوردان و خانواده آنها