اخبار و اطلاعات

شرایط استفاده از سایت

این صفحه، شرایطی را که می توانید از این سایت یا سامانه استفاده کنید و خدمات تعاملی موجود در آن اعم از مهمان یا کاربر ثبت شده را به شما می گوید. لطفاً قبل از شروع استفاده از سایت ، این شرایط استفاده را با دقت مطالعه کنید. با استفاده از سایت ، شما این شرایط استفاده را می پذیرید و موافقت می کنید که آنها را رعایت کنید. اگر با این شرایط استفاده موافق نیستید ، بلافاصله استفاده از سایت را متوقف کنید.