خدمات

حقوق دریانوردان

شما به عنوان یک دریانورد دارای حقوق هستید - حقوق کار ، حقوق قانونی ، حقوق اتحادیه های کارگری و حقوق بشر. بهترین راه برای اطمینان از حفظ حقوق شما عضویت در اتحادیه است.

*حقوقی که باید بدانید شامل: