معرفی واحد ها و کمیته های تخصصی

کمیته سلامت روانی و اجتماعی دریانوردان

مسئول کمیته: سرکار خانم دکتر  رقیه خسروی 


اهداف و رسالت این کمیته:

این کمیته جهت ارائه خدمات روانشناسی به دریانوردان تاسیس گردیده است.