مسئول کمیته: جناب آقای هامون نیکوئی قادیکلایی 


اهداف و رسالت این کمیته:

این کمیته با رویکرد علمی و تحقیقاتی و با شناخت از نیازهای به روز و تخصصی صنف دریانوردی و معرفی آن به صنعت گام برمیدارد. همچنین همکاری با مراکز آموزشی علمی و دانشگاهی از دیگر اهداف این کمیته می باشد.