مسئول کمیته: فرهاد امیری 


اهداف و رسالت کمیته حقوقی :

كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا 

پیگیری حقوق اعضا در قبال کارفرمایان 

سعی در حل و فصل اختلافات بین اعضاء و کارفرمایان