مسئول کمیته: سرکار خانم یسری حویزاوی

رسالت این کمیته، کمک به بانوان دریانورد برای حل موانع موجود در بکارگیری بانوان در حرفه دریانوردی و رسیدگی به مشکلات آنان می باشد.


آدرس ایمیل :        women.committee@imm-syndicate.com