مسئول کمیته: سرکار خانم زهرا اکبری 


اهداف و رسالت این کمیته:

پس از جهت گیری IMO در سال 2019 مبنی بر نیاز به توانمند سازی بانوان در صنعت دریا و دریانوردی این کمیته با این هدف و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده دریانوردان تشکیل گردیده است.