معرفی واحد ها و کمیته های تخصصی

کمیته ایمنی و محیط زیست

مسئول کمیته: جناب آقای احمد صارمی 


اهداف و رسالت این کمیته: 

این کمیته با هدف ارتقا و تقویت فرهنگ ایمنی در کار و رعایت مباحث محیط زیستی در فعالیت های دریایی توسط دریانوردان تشکیل گردیده است.