مسئول کمیته: کاپیتان رضا ملک قاسمی 
سمت فعلی: فرمانده در شرکت ملی نفتکش ایران
سوابق تحصیلی و شغلی
(1 بورسیه تحصیلی شرکت ملی نفت کش ایران در دانشگاه چابهار سال 0631 ) رتبه اول در بین دانشجویان بورسیه در رشته مهندسی
دریا-دریانوردی
(2 از سال 0616 تا کنون شاغل در شرکت ملی نفت کش (از فروردین ماه 0631 ارتقا به عنوان فرمانده در ناوگان شرکت ملی نفت
کش (
سوابق همکاری با انجمن : همکاری در موارد متعدد در امور مرتبط با دریانوردان منجمله همکاری با انجمن صنفی در زمینه معافیت
دریانوردان از طرح عایدی بر سرمایه
اهداف از کمیته تعاون واقتصاد
توسعه روابط با ارگانهای اجرایی و قانون گذار کشور درجهت تسهیل سرمایه گزاری دریانوردان در طرحهای مولد و کم ریسک
اقتصادی در قالب تعاونی ها طبق قوانین جاری کشور