مسئول کمیته: جناب آقای سیامک سعیدی سامانی 


اهداف و رسالت این کمیته:

این کمیته جهت حمایت از اعضا و دریانوردان در تسهیل فرآیند تاسیس و تشکیل تعاونی ها و فعالیت های گروهی و اقتصادی دریانوردان تاسیس می گردد.