مسئول کمیته: مهندس غلامرضا بالانژاد 

اهداف و رسالت این کمیته:

این گمیته به منظور پیگیری مشکلات صنفی دریانوردان بازنشسته و همچنین بهره گیری از تجارب ارزشمند این عزیزان تاسیس گردیده است.