معرفی واحد ها و کمیته های تخصصی

کمیته قوانین کار دریانوردی

مسئول کمیته: مهندس نواب صفي الدين

اهداف و رسالت این کمیته:

نظارت بر حسن اجرای مفاد قوانین کار دریانوردی در بنادر و کشتی ها و همچنین انعقاد قراردادهای پیمان جمعی با شرکت های معتبر دریایی و دریانوردی به منظور بهبود شرایط کارگران و کارفرمایان