معرفی واحد ها و کمیته های تخصصی

کمیته قوانین کار دریانوردی

مسئول کمیته: جناب آقای کاپیتان مقداد رافع 

اهداف و رسالت این کمیته:

نظارت بر حسن اجرای مفاد قوانین کار دریانوردی در بنادر و کشتی ها و همچنین انعقاد قراردادهای پیمان جمعی با شرکت های معتبر دریایی و دریانوردی به منظور بهبود شرایط کارگران و کارفرمایان 
همچنین این کمیته به تحلیل و بررسی آیین نامه ها و قوانین کار و قرارداد دریانوردان و تنظیم اسنادی همچون CBA می پردازد.