مسئول کمیته: جناب آقای مصطفی کفایی کسایی 


اهداف و رسالت این کمیته:

این کمیته به نیازهای مختص ملوانان شاغل در شناورهای اقیانوس پیما و همچنین دریانوردان شاغل در شناورهای زیر 3000 و 500 تن می پردازد.