واحد ها

واحد شکایات


مسئول واحد شکایات: کاپیتان محمدحسین گرجی فرد

کارشناس و مسئول پیگیری: علیرضا مرادی

شماره تلفن :        88523362 - 021
شماره موبایل:        09393704972
آدرس ایمیل:        complaint@imm-syndicate.com

لینک ثبت شکایات:
http://217.144.106.25/newComplaint