واحد ها

واحد دبیرخانه

نام و نام خانوادگی:  رکسانا ستـاری
                سمت:  مسئول دبیرخانه

------------------------------------------------------------------------------------

 شماره تماس:    88523362 - 021
 شماره فکس:    88731603 - 021
         تلگرام:    t.me/officeimms
         ایمیل:    office@imm-syndicate.com