خدمات رفاهی - ورزشی

کارت رفاهی زیباموج نوین

انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران در راستای هم افزایی و ارائه خدمات به اعضای خود با شرکت زیبا موج نوین تفاهم نامه ای را در جهت ارائه خدمات ورزشی- رفاهی منعقد نموده است.
لذا اعضای انجمن به همراه خانواده محترمشان می توانند با تهیه کارت های سنتی و هوشمند با قابلیت شارژ مجدد، همواره از تخفیفات خدمات تحت پوشش طرف قرارداد در سطح کشور استفاده نمایند.
حداقل مبلغ برای خرید هر سری کارت زیبا موج 3/000/000 ریال می باشد که با شارژ اهدایی اولیه، برای متقاضی مبلغ 3/200/000 ریال شارژ خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این طرح با واحد روابط عمومی انجمن دریانوردان تمای حاصل نمائید.

شماره تماس واحد روابط عمومی: 02188523362 داخلی 102
شماره موبایل: 09919767662
ایمیل: public.relations@imm-syndicate.com